Integritetspolicy

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vi värnar om den personliga integriteten och är noga med att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att dina personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling och behandling av personuppgifter vid kontakt med oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du kontaktar oss, t ex när du mailar eller ringer oss. Det gör vi för att kunna upprätthålla en god servicenivå när du t. ex. ställer frågor till oss. Vi sparar inte dessa uppgifterna längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Behandling av personuppgifter vid beställning av begravning

När du gör en beställning hos oss så sparar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och fakturera uppdraget. Ditt beställningsunderlag arkiveras men gallras från personuppgifter efter att uppdraget anses slutfört. Personuppgifterna behandlas endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som ändamålet kan medföra.

Behandling av personuppgifter vid beställning av uppdrag inom familjejuridik

Vid upprättandet av bouppteckningar, arvskiften i dödsbon och andra juridiska handlingar som t.ex. testamenten, bodelningar, eller framtidsfullmakter behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer. Uppgifterna kan vidarebefordras till tredje part om det krävs av ärendets natur (t.ex. bouppteckning som skickas till Skatteverket för registrering).